• Pomoc psychologiczno pedagogiczna

     • ZASADY I ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

     •  

      Istota pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkole

      Istotą pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom jest:

      • rozpoznawanie i zaspokajanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia,
      • rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia,
      • rozpoznawanie czynników środowiskowych wpływających na funkcjonowanie ucznia w szkole w celu wspierania jego potencjału rozwojowego.

      Odbiorcy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      Szkoła udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej:

      1) uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza jeśli problemy ucznia wynikają:

      • z niepełnosprawności,
      • z niedostosowania społecznego,
      • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym,
      • z zaburzeń zachowania lub emocji,
      • ze szczególnych uzdolnień,
      • ze specyficznych trudności w uczeniu się,
      • z choroby przewlekłej,
      • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych,
      • z niepowodzeń edukacyjnych,
      • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi,
      • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą;

      2) rodzicom;

      3) nauczycielom.

       

      Planowanie i udzielanie pomocy

      Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy:

      1) z rodzicami uczniów,

      2) z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi,

      3) z placówkami doskonalenia nauczycieli,

      4) z organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

       

      Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole jest dobrowolne i nieodpłatne.

       

      Formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna udzielana jest w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

      • dostosowania wymagań edukacyjnych (form i metod pracy) do indywidualnych potrzeb uczniów,
      • dostosowania sposobów sprawdzania osiągnięć edukacyjnych i kryteriów oceniania uczniów,
      • dostosowania warunków pracy w szkole,
      • zajęć rewalidacyjnych ze specjalistami pedagogiki specjalnej,
      • zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu,
      • zindywidualizowana ścieżka kształcenia,
      • indywidualne wsparcie pedagoga i psychologa szkolnego,
      • porady, konsultacje dla uczniów i rodziców uczniów - warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli.

       

      Procedury udzielania pomocy

      1) Pomoc organizowania dla ucznia, który posiada:

      • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
      • orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania,
      • opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej,

      oraz uczniowi, wobec którego stwierdzono potrzebę objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

      2) Przy planowaniu udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej uwzględnia się zalecenia zawarte w orzeczeniach lub opiniach.

      3) W przypadku stwierdzenia, że uczeń wymaga objęcia pomocą psychologiczno – pedagogiczną nauczyciel/specjalista niezwłocznie udziela uczniowi pomocy w trakcie bieżącej pracy oraz informuje wychowawcę o potrzebie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

      4) Wychowawca informuje innych nauczycieli/specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno - pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniem, jeśli uzna taką potrzebę.

      5) Wychowawca we współpracy z nauczycielami i specjalistami planuje i koordynuje pomoc psychologiczno – pedagogiczną w ramach zintegrowanych działań nauczycieli.

      6) W przypadku stwierdzenia przez wychowawcę konieczności objęcia ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną w formach, o których mowa w rozporządzeniu, dyrektor szkoły ustala formy udzielania tej pomocy, okres ich udzielania oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

       7) Wychowawca, nauczyciele i specjaliści planując udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno- pedagogicznej, współpracują z jego rodzicami/ opiekunami.

      8) Po ustaleniu przez dyrektora wymiaru godzin, wychowawca lub pedagog szkolny informuje pisemnie rodziców o ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin.

      9) Obowiązkiem rodziców jest potwierdzenie czy dziecko będzie uczestniczyło w zajęciach.

      10) Nauczyciele opracowują programy zajęć dla ucznia lub dla grupy uczniów.

      11) Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia i opracowuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), uwzględniający zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

      12) Zespół co najmniej dwa razy w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności IPET oraz w miarę potrzeb dokonuje modyfikacji programu.

      13) Dla ucznia objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną ze względu na opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej lub na wniosek rodzica, opiekuna, nauczyciela czy specjalisty, wychowawca opracowuje dokumentację szkolną określającą formy, metody i sposoby pomocy dla ucznia. Nauczyciel specjalista pracujący z uczniem w/w opracowuje programy zajęć oraz dokonuje jego ewaluacji, co najmniej dwa razy w roku szkolnym.