• Standardy ochrony małoletnich

      • Standardy ochrony małoletnich w ZSP Sulejówek

      •                           Nowelizacja Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego określiła warunki skutecznej ochrony małoletnich przed różnymi formami przemocy. Wprowadzone zmiany wskazały potrzebę opracowania jasnych standardów postępowania w sytuacjach podejrzenia osób małoletnich.

       Dlatego też działając zgodnie z literą prawa (Ustawa z dnia 28lipca 2023 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy) Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku wprowadził „Standardy ochrony małoletnich”. Są one jednym z elementów systemowego rozwiązania ochrony małoletnich przed krzywdzeniem i stanowią formę zabezpieczenia praw dziecka w szkole.

        W konstruowaniu „Standardów ochrony małoletnich” przyjęto następujące założenia:

       • w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Sulejówku nie są zatrudniane osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu małoletnich,
       • podejmowane w szkole postępowania nie mogą naruszać praw dziecka, praw człowieka oraz bezpieczeństwa danych osobowych,
       • małoletni wiedzą, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami,
       • małoletni wiedzą, do kogo zwracać się o pomoc w sytuacjach dla nich trudnych i czynią to mając świadomość skuteczności podejmowanych w szkole działań,


       Standardy ochrony małoletnich przed krzywdzeniem obejmują:

         • zasady bezpiecznej rekrutacji personelu do pracy w szkole
         • zasady bezpiecznych relacji personel – dziecko
         • zasady reagowania w szkole na przypadki podejrzenia, że dziecko doświadcza krzywdzenia
         • zasady bezpiecznego korzystania z Internetu i mediów elektronicznych,
         • zasady rekrutacji personelu pracującego z dziećmi w szkole, w tym obowiązek uzyskiwania oświadczenia personelu dotyczącego niekaralności lub braku toczących się postępowań karnych lub    dyscyplinarnych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności oraz przestępstwa z użyciem przemocy na szkodę  małoletniego,
         • zasady bezpiecznych relacji personelu szkoły z małoletnimi, wskazujące, jakie zachowania na terenie szkoły są  niedozwolone, a jakie pożądane w kontakcie z dzieckiem,
         • zasady weryfikacji przyjętych „Standardów ochrony małoletnich” przed krzywdzeniem – przynajmniej raz w roku, ze szczególnym uwzględnieniem analizy sytuacji związanych z wystąpieniem zagrożenia bezpieczeństwa dzieci.

       Dokument określa zatem standardy ochrony małoletnich, stanowiące zbiór zasad i procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia ich bezpieczeństwa. Jego najważniejszym    celem jest ochrona małoletnich przed różnymi formami przemocy oraz budowanie bezpiecznego i przyjaznego środowiska w szkole.

       WAŻNE
       Prawo zabrania stosowania przemocy i krzywdzenia swoich bliskich. Jeżeli Ty lub ktoś   z Twoich bliskich jest osobą doznającą przemocy wezwij Policję, dzwoniąc na numer alarmowy 112.

       Co zrobi policja?

       Gdy policja przyjedzie, w zależności od sytuacji, może:

       • zatrzymać osobę, która stosuje przemoc – jeśli popełniła przestępstwo lub jest obawa, że je popełni,
       • zabezpieczyć ślady i dowody przestępstwa,
       • rozpocząć procedurę Niebieskie Karty.

       Podczas interwencji możesz powiedzieć policjantom, że chcesz złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Funkcjonariusze poinformują cię o dalszych krokach.

       Zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa możesz również złożyć samodzielnie w dowolnym momencie. Skontaktuj się z najbliższym komisariatem policji.

       Pomogą Ci:    

       • Ośrodki pomocy społecznej – w sprawach socjalnych, bytowych i prawnych.
       • Powiatowe centra pomocy rodzinie –  w zakresie prawnym, socjalnym, terapeutycznym lub udzielą             informacji na temat instytucji lokalnie działających w tym zakresie w Twojej miejscowości.
       • Ośrodki interwencji kryzysowej i Ośrodki wsparcia – zapewniając schronienie Tobie i Twoim bliskim, gdy doznajesz przemocy domowej, udzielą Ci pomocy i wsparcia w przezwyciężeniu sytuacji kryzysowej, a także opracują plan pomocy.         
       • Sądy  opiekuńcze –   w sprawach opiekuńczych i alimentacyjnych.
       • Placówki ochrony zdrowia –  np. uzyskać zaświadczenie lekarskie o doznanych obrażeniach.
       • Komisja rozwiązywania problemów alkoholowych –  podejmując działania wobec osoby nadużywającej alkoholu.
       • Punkty nieodpłatnej pomocy prawnej –  w zakresie uzyskania pomocy prawnej.

       Możesz zadzwonić do:

       • Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” tel. 800 12 00 02 (linia  całodobowa i bezpłatna), www.niebieskalinia.pl
       1. Dyżury:
        • w językach obcych:
         • angielskim – poniedziałki od 18.00 do 22.00,
         • rosyjskim – wtorki od 18.00 do 22.00,
        • prawny – środy od 18.00 do 22.00.

       Dodatkowo dyżury prawników pod numerem 22 666 28 50 w poniedziałki i wtorki od 17.00 do 21.00.

       1. Napisz e-mail: niebieskalinia@niebieskalinia.info
       2. Połącz się przez SKYPE – jeśli chcesz porozmawiać w języku migowym:

       pogotowie.niebieska.linia
       poniedziałki w godzinach 13.00-15.00

       • Ogólnokrajowej Linii Pomocy Pokrzywdzonym tel. +48 222 309 900 przez  całą dobę można anonimowo uzyskać informacje o możliwości  uzyskania pomocy, szybką poradę psychologiczną i prawną, a także umówić się na spotkanie ze specjalistami w dowolnym miejscu na terenie Polski. Możliwe są konsultacje w językach obcych oraz w języku migowym.
       • Skorzystaj z pomocy dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie – poradnik na stronie www.gov.pl ,