• Právne informácie

   • Zgodnie z art. 13 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

    1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych h im. Ignacego Jana Paderewskiego z siedzibą w Sulejówku, ul. I. J. Paderewskiego 29, tel: 22/783-14-59, mail: losulejowek@wp.pl

    2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych -e-mail: iod@losulejowek.pl

    3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji ustawowych zadań placówki oświatowej - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz na podstawie art. 9 ust.1 lit. g ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

    4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa;

    5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

    6) posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania;

    7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;

    8) podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem: Kodeks postępowania administracyjnego, ustawa – Prawo oświatowe  jest obligatoryjne.

     

     
   • Napisz do nas

    wczytywanie danych z serwera, proszę czekać