• Pomoc psychologiczno pedagogiczna

     • PEDAGOG SZKOLNY

     •  

       

      ALICJA SZCZĘŚNIAK

      wsparcie rodziców, dzieci i nauczycieli

      organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

      organizacja pomocy socjalnej

       

      DNI TYGODNIA

      GODZINY PRACY

      poniedziałek

      7.30 – 8.00

      10.00 – 11.40

      13.40 - 14.40

      wtorek

      9.00-12.45

      środa

      9.00 – 10. 40

      11.40– 14.45

      czwartek

      9.00 – 11.40

      12.40 – 15.40

      piątek

      7.30– 8.00

      10.00 – 12.40

      14.40- 15.40

       

       

      Działania pedagoga mają charakter: diagnostyczny, wychowawczy, profilaktyczny, interwencyjny, mediacyjny i organizacyjny. Wyżej wymienionymi działaniami objęty jest każdy członek społeczności szkolnej - uczeń, nauczyciel i rodzic.

       

      Do zadań pedagoga należy:

      1. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów.

      2. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów.


      3. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb:

      • pedagog szkolny udziela wsparcia indywidualnego dzieciom przejawiających specyficzne trudności w nauce oraz zaburzenia w zachowaniu.

      4. Podejmowanie działań z zakresu profilaktyki, m.in. uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży:

      • organizowanie pomocy socjalej  dla uczniów i ich rodzin w szkole ,
      • kontrolowanie frekwencji uczniów ,
      • podejmowanie działań edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień.

      5. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów.

      6. Inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

      7. Pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów.

      8. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej

      9.Współpraca z instytucjami wspierającymi ucznia i rodzinę, kuratorami sądowymi i społecznymi, policją, poradnią psychologiczno-pedagogiczną

      10.Inne działania:

      • pedagog szkolny prowadzi zajęcia specjalistyczne, np. zajęcia rewalidacyjne, zajęcia rozwijające umiejętności emocjonalno-społeczne, terapię pedagogiczną