• Pomoc psychologiczno pedagogiczna

     • PSYCHOLOG

     •  

       

      URSZULA KOBYLIŃSKA

      zajęcia o charakterze terapeutyczno-rozwojowym

      wsparcie rodziców, dzieci i nauczycieli

      organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

       

      DNI TYGODNIA

      GODZINY PRACY

      Poniedziałek

      11.30 – 16.30

      wtorek

      11.30 – 16.30

      środa

      7.00 – 11.00

      czwartek

      7.30 – 12.30

      piątek

      7.30 – 10.30

       

      Specyfika działań psychologa szkolonego jest bardzo różnorodna. Mają one charakter: diagnostyczny, terapeutyczny, psychoedukacyjny, wychowawczy, profilaktyczny, interwencyjny, mediacyjny i organizacyjny. Wyżej wymienionymi działaniami mieszczącymi się w obrębie tych umiejętności psychologa objęty jest każdy członek społeczności szkolnej - uczeń, nauczyciel i rodzic.

      Zadania psychologa w szkole:

      • stała pomoc psychologiczna w ramach zajęć indywidualnych lub grupowych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej czy objętych pomocą na wniosek wychowawcy lub rodzica,
      • wsparcie doraźne dla uczniów w sytuacjach trudnych i konfliktowych lub ważnych dla dziecka,
      • analiza przyczyn niepowodzeń szkolnych oraz negatywnego zachowania ucznia,
      • działania profilaktyczne w celu zapobiegania pojawianiu się problemów,
      • współpraca z rodzicami w zakresie zagadnień wychowawczych,
      • współpraca z nauczycielami, wychowawcami klas i specjalistami szkolnymi,
      • współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną i innymi instytucjami działającymi na rzecz dziecka,
      • organizowanie warsztatów edukacyjnych dla uczniów, nauczycieli i rodziców.