• Pomoc psychologiczno pedagogiczna

     • PEDAGOG SPECJALNY

     •  

       MAREK BOROWSKI

      wsparcie dzieci, rodziców i nauczycieli

      organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

       

      DNI TYGODNIA

      GODZINY PRACY

      poniedziałek

       10.30 – 12.30

      13.45 – 14.30

      wtorek

      8.55 – 11.35

      środa

      11.45 – 12.30

      czwartek

      8.55 – 9.40

      10.50 – 13.35

      piątek

      11.45 – 12.30

       

       

      Działania pedagoga mają charakter: diagnostyczny, wychowawczy, profilaktyczny, interwencyjny, mediacyjny i organizacyjny. Wyżej wymienionymi działaniami objęty jest każdy członek społeczności szkolnej - uczeń, nauczyciel i rodzic.

      1. Współpraca z nauczycielami, wychowawcami lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami:

      a) w rekomendowaniu dyrektorowi szkoły do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu szkoły oraz zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

      b) w prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia:

      • predyspozycji,
      • mocnych stron,
      • zainteresowań i uzdolnień uczniów,
      • przyczyn niepowodzeń edukacyjnych,
      • trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego
      • uczestnictwo w życiu szkoły.

      c) w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów,

      d) w określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne.

      2. Współpraca z zespołem nauczycieli w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

      3. Wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów.

      4. Udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom.

      5. Współpraca, w zależności od potrzeb, z innymi podmiotami udzielającymi pomocy dziecku i rodzinie.