• Zajęcia dodatkowe

      • PCK

      • Szkolne Koło PCK skupia uczniów z różnych klas. Działalność koła opiera się na dobrowolnym uczestnictwie w szerzeniu idei humanizmu i aktywności przejawiającej się w życiu szkoły oraz na rzecz społeczności lokalnej.

       Dużo uwagi poświęcamy poszerzaniu wiechy i doskonaleniu umiejętności z zakresu udzielania pierwszej pomocy i propagowaniu honorowego krwiodawstwa. Zdobytą wiedzę przekazujemy najmłodszym dzieciom prowadząc zajęcia m. in. w szkołach podstawowych.

       Członkowie koła pożytecznie spędzają czas wolny, oraz kształtują postawę empatii.

      • WOLONTARIAT SZKOLNY

      • Ideą Szkolnego Klubu Wolontariatu jest propagowanie aktywności społecznej uczniów w środowisku szkolnym oraz lokalnej społeczności poprzez reagowanie na potrzeby innych, inicjowanie działań społecznych oraz wspomaganie rożnego rodzaju inicjatyw charytatywnych i kulturalnych.

       Wolontariat w naszej szkole ma na celu:

       1. Kształtowanie wśród uczniów postaw otwartości na drugiego człowieka.
       2. Rozbudzanie wrażliwości na potrzeby innych.
       3. Naukę świadomego podejmowania decyzji i rozwijania odpowiedzialności za podejmowane działania.
       4. Wspieranie ciekawych inicjatyw młodzieżowych, działań edukacyjnych.
       5. Rozwijanie pasji i zainteresowań młodzieży.
       6. Tworzenie sieci wzajemnych pozytywnych relacji, ukierunkowanych na wspólne przedsięwzięcia

       Zarząd Szkolnego Klubu Wolontariatu na rok szkolny 2019/2020:

       • Opiekun: Pedagog szkolny – Sylwia Lubas
       • Przewodniczący zarządu: Julia Rosiak 1B
       • Zespół zarządu :Krystian Kwiatkowski 1F, Kinga Zabiegało 1E Bartosz Kalinowski 1F,

       Nasi uczniowie współpracują z:

       • Świetlicą socjoterapeutyczną „Mały Książę” z Warszawskiej Pragi.
       • ZHP Sulejówek (przy organizacji WOŚP)
       •  Stowarzyszeniem Aktywny Sulejówek (przy zbiórkach charytatywnych na terenie Sulejówka)
       • MOPS w Sulejówku
      • ZAJĘCIA DLA KLAS MUNDUROWYCH

      •  

       W ramach współpracy ze ZS ”STRZELEC” Nasza szkoła w ramach klas mundurowych współpracuje z AON-ASZWOJ, UPH Siedlce, z Jednostkami Wojskowymi w Wesołej i w Janowie oraz jednostką GROM, z Żandarmerią Wojskową w Minsku Maz. oraz Fundacją im. Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej. Ponadto w WIMem-Wojskowym Instytutem Medycznym, z PCK i Klubem Honorowych Krwiodawców. Dodatkowe zajęcia prowadzi Związek Strzelecki "Strzelec" Józefa Piłsudskiego - Jednostka strzelecka im. Dywizjonu Huzarów Śmierci. Strzelcy klas wojskowych mogą uczęszczać w cotygodniowych zajęciach, które wdrażają ich w tajniki rzemiosła wojskowego. Zajęcia te prowadzone są przez wykwalifikowaną i certyfikowaną kadrę oraz instruktorów wojskowych i policyjnych. Przykładowymi zagadnieniami które są poruszane jest musztra indywidualna oraz zespołowa, samoobrona, zajęcia taktyczne (czarna i zielona taktyka), wykłady z zakresu regulaminów i etyki wojskowej. W zdecydowanej większości są to zajęcia praktyczne, które zainteresują każdego pasjonata munduru.

      • SZKOLNE KOŁO GEOGRAFICZNE

      • Szkolne koło geograficzne zostało utworzone z myślą o uczniach dążących do rozwijania uzdolnień i poszerzania swoich horyzontów. Tematyka warsztatów opiera się na poszerzaniu zakresu wiedzy i umiejętności z geografii. Celem pracy koła jest nie tylko utrwalenie wiadomości z dziedziny nauk geograficznych- przygotowujących
       uczniów do zdania egzaminu maturalnego, ale również rozwijanie zainteresowania geografią jako nauką i pasją. Uczniowie nabywają kompetencje i umiejętności korzystania z różnych źródeł informacji
       geograficznych.
       Zajęcia propagują również rozwój ciekawości poznawczej świata, atakże poczucie odpowiedzialności za swoje środowisko. Każdy z uczniów nabywa postawy szacunku dla przyrody, oraz uczy się odpowiedzialnego zachowania podczas korzystania z walorów przyrodniczych. Przemiany polityczne, zmiany ludnościowe w Polsce i na świecie, migracje społeczne, relacje człowieka ze środowiskiem, ochrona przyrody, to tylko niektóre z zagadnień poruszanych w ramach zajęć. Rolnictwo, Przemysł, Problematyka Bilansu Energetycznego Świata
       oraz Usługi to tematy dedykowane prawdziwym pasjonatom geografii. Współpraca międzynarodowa, Konflikty zbrojne oraz Turystyka w każdej postaci zapewne zainteresuje uczniów podróżujących, ciekawych świata. Każdy znajdzie Coś dla Siebie. Zajęcia prowadzone są w Sali multimedialnej, w pełni przystosowanej do nauki we współczesnym szkolnictwie. Spotkania odbywają się w każdy piątek o godz. 13.30 w sali nr 20. Serdecznie zapraszam. Marcjanna Nawojska
      • SZKOLNE KOŁO SPORTOWE

      •  
       Promując zdrowy styl życia, serdecznie zapraszamy uczniów
       naszej Szkoły na pozalekcyjne zajęcia SKS (Szkolnego Koła Sportowego). Trzy razy w tygodniu, możecie zdobywać wiedzę i umiejętności w zakresie gier zespołowych z siatkówki, koszykówki, piłki
       nożnej oraz z tenisa stołowego i akrobatyki sportowej.
       Pamiętajcie "aktywność ruchowa jest biologiczną potrzebą człowieka
      • SZKOLNA IZBA PAMIĘCI RODZINY GRABSKICH

      • Szkolna Izba Pamięci Rodziny Grabskich – celem zajęć jest rozwijanie zainteresowań przeszłością naszego miasta, ideą muzealnictwa oraz ochrony dziedzictwa kulturowego Małej Ojczyzny. W ramach prowadzonych zajęć uczniowie zdobywają umiejętności  w zakresie ochrony i  archiwizowania  oraz udostępniania zbiorów muzealnych, organizowania wystaw, małych form  teatralnych i muzycznych.

       Termin zajęć: piątki,  godz. 15 - 16

       Prowadząca: Krystyna Pachnik 


        

      • MŁODZIEŻOWA KAWIARNIA ARTYSTYCZNA

      • Młodzieżowa Kawiarnia Artystyczna – celem zajęć jest rozwijanie talentów uczniów, sztuki retoryki, inspirowanie postaw twórczych i świadomego uczestnictwa w procesie edukacji oraz tworzenia dóbr kultury, analizowania tekstów kultury.

       Termin zajęć: piątki, godz. 16 – 17

       Prowadząca: Krystyna Pachnik