• Aktualności

   • Aktualności

    Co nowego w szkole?
     • Kalendarz zmian w szkołach i placówkach do wakacji

     • 15.05.2020
     • Od poniedziałku, 18 maja br. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchamia kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywraca również możliwość prowadzenia wybranych zajęć praktycznych w szkolnictwie branżowym. W kolejnych tygodniach MEN przywraca zajęcia w klasach I-III szkoły podstawowej, umożliwia realizację praktyk zawodowych u pracodawców w klasach III technikum oraz prowadzenie w szkołach konsultacji dla uczniów klas VIII szkoły podstawowej i absolwentów szkół ponadpodstawowych przygotowujących się do egzaminów, następnie dla uczniów wszystkich pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży.

      Od 25 maja br. MEN przywraca zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z możliwością prowadzenia zajęć dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych. Utrzymany zostaje obowiązek realizowania podstawy programowej. W zależności od sytuacji w danej szkole dyrektor zdecyduje czy będzie to kształcenie w formie stacjonarnej, czy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

      Od 25 maja br. uczniowie klas VIII szkół podstawowych, w tym specjalnych, będą mieli możliwość korzystania z konsultacji na terenie szkoły ze wszystkich przedmiotów, w szczególności z tych przedmiotów, z których od 16 do18 czerwca będą zdawać egzamin ósmoklasisty. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły i potrzeby uczniów, w tym szczególnie z niepełnosprawnością. Apelujemy do samorządów, dyrektorów szkół, aby wesprzeć uczniów i w miarę potrzeb oraz możliwości zorganizować dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego indywidualne zajęcia.

      Od 25 maja br. będą mogły ruszyć konsultacje szkolne dla absolwentów szkół, w tym specjalnych, którzy w tym roku przystąpią do egzaminu maturalnego. Apelujemy do dyrektorów szkół oraz nauczycieli, aby zorganizować takie spotkania, jeśli pojawi się taka potrzeba. Zależy nam, aby szczególnie wesprzeć uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego i w miarę możliwości i potrzeb zorganizować dla nich konsultacje indywidualne.

      Od 1 czerwca br. uczniowie pozostałych klas ze szkół dla dzieci i młodzieży będą mieli możliwość korzystania z konsultacji ze wszystkich przedmiotów na terenie szkoły. Wymiar tych konsultacji zostanie uzależniony od potrzeb ucznia, a także warunków szkoły. Konsultacje będą dobrowolne dla ucznia, natomiast dyrektor szkoły będzie zobowiązany je zorganizować, biorąc pod uwagę możliwości szkoły.

      W kolejnych tygodniach Ministerstwo będzie sukcesywnie wydawać stosowne rozporządzenia oraz przekazywać wytyczne sanitarne dotyczące organizacji zajęć w szkołach i placówkach oświatowych.

       

       

     • Terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 – ogłaszamy konsultacje

     • 09.05.2020
     • Nowe terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021, terminy składania dokumentów do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych – to główne kwestie ujęte w projekcie harmonogramu rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Na opinie dotyczące proponowanych terminów MEN czeka do 13 maja br. Zachęcamy do udziału w konsultacjach.

       

      Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2020/2021 do szkół dla dorosłych, branżowej szkoły II stopnia oraz szkoły policealnej będą ogłaszane przez właściwego kuratora oświaty.

      UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.Ustalony przez Ministra Edukacji Narodowej harmonogram postępowania rekrutacyjnego do szkół dla młodzieży dostosowany jest do zmienionego terminu tegorocznego egzaminu ósmoklasisty, w tym terminu wydania zaświadczenia o wyniku tego egzaminu przez okręgowe komisje egzaminacyjne (do 31 lipca).

      Terminy składania wniosków i dokumentów do szkół ponadpodstawowych

      Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami będzie można składać od 15 czerwca 2020 r. do 4 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem:

      • szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej,
      • oddziału dwujęzycznego,
      • oddziału międzynarodowego,
      • oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej,
      • oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji,

      oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych, do których wnioski składane będą do dnia poprzedzającego przeprowadzenie w I terminie, odpowiednio sprawdzianu kompetencji kierunkowych, predyspozycji językowych, kompetencji językowych i prób sprawności fizycznej, o których mowa w pkt. 3-5 harmonogramu. Dyrektor szkoły określa szczegółowy termin sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji językowych oraz prób sprawności fizycznej.

      UWAGA! W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki, można składać elektronicznie.

      Termin składania świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminuDo 4 sierpnia 2020 r. należy złożyć uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty (może być także wersja elektroniczna)

      Termin ogłoszenia list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych12 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do szkół.

      Termin ogłoszenia list kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych19 sierpnia 2020 r. zostaną ogłoszone listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkół.

      UWAGA! W okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty listy z wynikami postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych mogą być publikowane na stronach internetowych szkół.

      Dodatkowe terminy składania dokumentów

      Od 13 sierpnia do 18 sierpnia 2020 r. rodzice kandydata zakwalifikowanego do szkoły, muszą doręczyć oryginał świadectwa ukończenia szkoły i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu, o ile nie zrobili tego w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej w terminie do 4 sierpnia br.

      W przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

      W przypadku braku możliwości przedłożenia takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni informuje o tym dyrektora szkoły w terminie do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00, wskazując na przyczynę niedotrzymania terminu. Wówczas zaświadczenie lub orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do której uczeń został przyjęty, nie później niż do 25 września 2020 r.

      Nieprzedłożenie do 25 września 2020 r. zaświadczenia lub orzeczenia będzie równoznaczne z rezygnacją z kontunuowania nauki w szkole, do której uczeń został przyjęty, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – w oddziale realizującym kształcenie w zawodzie, do którego został przyjęty.

      Bez rekrutacji uzupełniającej

      W postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 odstąpiono od przeprowadzania postępowania uzupełniającego. Jest to podyktowane brakiem możliwości przeprowadzenia tego postępowania z zachowaniem terminu ustawowego tj. do końca sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne (art. 161 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

      Kandydaci do szkół ponadpodstawowych, którzy nie zostaną przyjęci do szkół dla młodzieży w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2020/2021, będą przyjmowani do tych szkół na podstawie decyzji dyrektora placówki (art. 130 ust. 2 ustawy – Prawo oświatowe).

      Za zapewnienie miejsca w szkole ponadpodstawowej wszystkim realizującym obowiązek nauki dzieciom i młodzieży zamieszkującym na obszarze powiatu odpowiada rada powiatu (art. 39 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe).

      Harmonogram uwzględnia również terminy przewidziane na czynności sprawdzające, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz czynności przewidziane w postępowaniu odwoławczym, o których mowa w art. 158 ust. 6-9 ustawy – Prawo oświatowe.

      Konsultacje – zachęcamy do udziału

      Ze względu na duże znaczenie terminów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2020/2021 przekazujemy projekt harmonogramu do konsultacji.

      Uwagi i opinie prosimy przekazywać drogą elektroniczną na adres mailowy konsultacje_rekrutacja@men.gov.pl do 13 maja br. do godz. 12.00.

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14723,Terminy-rekrutacji-do-szkol-ponadpodstawowych-na-rok-szkolny-20202021-oglaszamy-.html

     • Nowe pasmo w TVP „Repetytorium Maturzysty”

     • 05.05.2020
     • 4 maja ruszyło „Repetytorium Maturzysty”, czyli nowa oferta Telewizji Polskiej skierowana do maturzystów. To propozycja dla uczniów przygotowujących się do egzaminu dojrzałości. Materiały dostępne będą także na VOD.TVP.PL. Ministerstwo Edukacji Narodowej jest partnerem projektu.

       

      Codziennie, od poniedziałku do piątku, od godziny 10:20 w TVP HD (z powtórką w TVP Rozrywka) będą emitowane 70-minutowe audycje z wybranymi zagadnieniami z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego, fizyki, chemii, historii, geografii, biologii i wiedzy o społeczeństwie, na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Każda lekcja potrwa 20 minut.

      Repetytorium Maturzysty” prowadzą doświadczeni specjaliści w swoich dziedzinach, nauczyciele m.in. z: XXXIII LO im. Mikołaja Kopernika w Warszawie, XVIII LO im. Jana Zamoyskiego w Warszawie, XXVII LO im. T. Czackiego w Warszawie. Lekcje z języka angielskiego to spotkanie z native speakerem.

      W nowym cyklu wystąpią także psycholog oraz trener personalny, którzy podpowiedzą maturzystom jak radzić sobie ze stresem podczas egzaminu. Będzie także czas na przeprowadzenie specjalnych treningów wspomagających zapamiętywanie dużych ilości materiału.

      „Repetytorium Maturzysty” daje możliwość kontaktu zdalnego z nauczycielami. Każdy maturzysta będzie mógł przesłać pytania dotyczące omawianego materiału w formie plików wideo. Odpowiedzą na nie eksperci prowadzący zajęcia.

      Lekcje powtórzeniowe są realizowane w warszawskim Centrum Nauki Kopernik i będą wzbogacone materiałami archiwalnymi z zasobów TVP oraz baz Narodowego Centrum Kultury i Instytutu Pamięci Narodowej.

      Jednocześnie na antenach TVP cały czas emitowana będzie Szkoła z TVP w odświeżonej formule dla klas podstawowych i ponadpodstawowych, dostępna na kanałach: TVP3, TVP Historia, TVP Rozrywka, TVP Sport i TVP Kultura.

      Partnerem projektu jest Fundacja PGNiG.

     • Zmiany zasad rekrutacji 2020/2021

     • 05.05.2020
     • Komunikat w sprawie zmian zasad rekrutacji na rok szkolny 2020/2021 do szkół ponadpodstawowych w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty

       

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14704,Komunikat-w-sprawie-zmian-zasad-rekrutacji-na-rok-szkolny-20202021-do-szkol-pona.html

       

       

     • Odwołany dzień otwarty 28.04.2020 r.

     • 28.04.2020
     • Szanowni Uczniowie i Rodzice!

      W trosce o zdrowie szkolnej społeczności oraz wszystkich gości Dyrekcja Zespołu Szkół Ponadpodstawowych odwołuje zaplanowany na 28 kwietnia 2020 r. Dzień Otwarty.

      O nowym terminie zostaną Państwo poinformowani poprzez stronę internetową szkoły.

      Jednocześnie zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły.

       

      https://paderewski.edupage.org/a/rekrutacja-20202021

       

     • Harmonogram egzaminu maturalnego

     • 24.04.2020
     • Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

      Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

       

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14701,Harmonogram-egzaminow-osmoklasisty-maturalnego-i-zawodowego.html

       

     • Dyrekcja Absolwentom..

     • 24.04.2020
     •     W tym trudnym dla nas wszystkich czasie, kiedy nie wiemy jak będzie wyglądała nasza przyszłość, przyszłość naszego kraju, ale także całego świata – Wy kończycie pewien bardzo ważny etap i niemal równocześnie z ukończeniem liceum wkraczacie w dorosłe życie... Przed Wami wiele marzeń do zrealizowania, wiele wyzwań. Każdy z Was musi znaleźć własna drogę, którą chce dalej podążać.  

                                                                                              
         Rozpoczynając naukę w naszej szkole mieliście swoje cele, marzenia, plany, które wytrwale pragnęliście realizować. Z pewnością było to bardzo trudne zadanie. Wymagało wielu poświęceń i pracy, ale to właśnie Wy jesteście tymi, którym się to udało! I tego Wam serdecznie gratuluję!              .                                    
      Wśród Was nie ma osoby, która nie wpłynęła na dzisiejszy kształt tej szkoły. To Wy- uczniowie sprawiacie, że ta szkoła jest tak wspaniała. To Wy mieliście wpływ na to, jak ona teraz wygląda, szczególnie na panującą w niej atmosferę .

          Wielu z Was pewnie się zastanawia, jak to będzie, gdy każdy pójdzie swoją drogą, jak się ułoży Wasze życie. Czy te trzy lata będziecie wspominali tylko jako mało znaczący etap w swoim życiu, czy jako jeden z piękniejszych okresów, w którym spełniły się wasze marzenia to osądzi przyszłość. Mam jednak nadzieję, że nie będziecie uważali lat spędzonych w tej szkole za stracone, lecz wręcz przeciwnie, że będziecie nas miło wspominali i choć trochę za nami zatęsknicie.


         Każdemu z Was życzę licznych sukcesów w dalszym życiu, spełnienia marzeń i realizacji zamierzeń. Oby każdy z Was obrał najlepszą dla siebie drogę.

         Jestem pewna, że każdy z Was pozostawił w tej szkole cząstkę siebie, której ślad pozostanie na zawsze…

       

                                                                                                                                       

                                                                                                                                        Wasz Dyrektor ,

                                                                                                                                Jolanta Oniszk- Palacz

     • Wychowawcy Absolwentom..

     • 24.04.2020
     • Dziś w głowach brzmi nam szlagier „Ale to już było….” Trudno uwierzyć, że trzy lata tak szybko minęły i opuszcza nas kolejny rocznik wspaniałych Uczniów.Pożegnania zawsze są smutne i wzruszające. Coś jednak musi się skończyć, by inne się zaczęło. Pamiętajcie, że drzwi Liceum Ogólnokształcącego w Sulejówku pozostaną dla Was zawsze otwarte!Chcemy wam złożyć życzenia, abyście potrafili cieszyć się sukcesami i wyciągać wnioski z porażek. Życzymy wam szczęścia, tylko słonecznych dni i osiągnięcia wyznaczonych celów. Nigdy nie zbaczajcie z obranej drogi, choćby Wam ciernie raniły nogi, a cel wydawał się nie do zdobycia.
      Opuszczacie już mury szkoły, aby zmierzyć się z dorosłością. Nie mówimy Wam jednak „żegnajcie”, lecz „do jutra”! Tytuł: 😊 

      Wasi Wychowawcy

      Beata Ługowska

      Maciej Bartnicki

     • Harmonogram egzaminów i rekrutacji – nowe rozwiązania w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania szkół i placówek

     • 14.04.2020
     • W związku z przedłużeniem kształcenia na odległość w szkołach i placówkach oświatowych, a także przesunięciu terminu egzaminów – zmienione zostały przepisy dotyczące m.in. harmonogramu egzaminów, rekrutacji, zadań dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz zespołów egzaminacyjnych. 10 kwietnia Minister Edukacji Narodowej podpisał rozporządzenie w tej sprawie.

       

      Link do komunikatu:

       

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14679,Harmonogram-egzaminow-i-rekrutacji-nowe-rozwiazania-w-zwiazku-z-czasowym-ogranic.html

       

     • Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 26 kwietnia br.

     • 10.04.2020
     •  

      Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty - to przepis ujęty w podpisanym rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej.

      Przypomnijmy, że w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych. W nowych regulacjach określone zostały również zasady prowadzenia nauczania na odległość i została stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów.

      W czasie ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych związanego z zagrożeniem epidemiologicznym nauka jest realizowana na odległość. Za jej organizację odpowiada dyrektor szkoły. 

      Bezpieczeństwo uczniów i ich możliwości psychofizyczne priorytetem

      Organizując kształcenie na odległość dyrektor musi pamiętać o uwzględnieniu zasady bezpiecznego korzystania przez uczniów z urządzeń umożliwiających komunikację elektroniczną. Oznacza to, że dobór narzędzi przy tej formie kształcenia powinien uwzględniać aktualne zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępności w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, a także sytuację rodzinną uczniów.

      Dyrektor musi również ustalić z nauczycielami tygodniowy zakres materiału dla poszczególnych klas, uwzględniając m.in.: równomierne obciążenie ucznia zajęciami w danym dniu, zróżnicowanie tych zajęć czy możliwości psychofizyczne ucznia. Dyrektor określa też formy kontaktu czy konsultacji nauczyciela z rodzicami i uczniami.

      Sposoby realizowania kształcenia na odległość

      Nauka prowadzona na odległość może być realizowana z wykorzystaniem materiałów udostępnionych przez nauczyciela, w szczególności tych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej (w szczególności platforma edukacyjna www.epodreczniki.pl), Centralnej i Okręgowych Komisji Egzaminacyjnej, a także emitowanych w pasmach edukacyjnych programów Telewizji Publicznej i Polskiego Radia.

      W przypadku przedszkoli i uczniów klas I-III szkoły podstawowej nauczyciel ma obowiązek poinformowania rodziców o dostępnych materiałach, a także możliwych sposobach i formach ich realizacji przez dziecko w domu.

     • MAZOWIECKA POLICJA APELUJE!

     • 02.04.2020
     • SZANOWNI RODZICE I OPIEKUNOWIE!

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce rząd wprowadził nowe, ostrzejsze zasady bezpieczeństwa publicznego, w tym kolejne ograniczenia w przemieszczaniu się!Od 1 kwietnia do odwołania, osoby do 18. roku życia nie mogą wyjść z domu bez opieki dorosłego opiekuna.Tylko obecność rodzica, opiekuna prawnego lub kogoś dorosłego, usprawiedliwia obecność dzieci i młodzieży na ulicach i innych miejscach publicznych.

      Wprowadzony został obowiązek utrzymania co najmniej 2-metrowej odległości między pieszymi, który dotyczy także rodzin i bliskich.Wyłączeni z tego obowiązku będą:

      - rodzice z dziećmi wymagającymi opieki (do 13. roku życia),

      - a także osoby niepełnosprawne lub niemogące się samodzielnie poruszać i ich opiekunowie.

      Ponadto został wprowadzony zakaz korzystania z parków, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich, a także terenów zielonych, pełniących funkcje publiczne. Zakaz dotyczy więc parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych i zoologicznych czy ogródków jordanowskich.

      Ostatnie doświadczenia pokazują, że są to miejsca, w których dochodzi do przebywania, przemieszczania i gromadzenia się ludzi, w tym młodzieży i rodziców z dziećmi, a tym samym - do zwiększenia szans na zakażenie.Prosimy o respektowanie nowych zasad bezpieczeństwa! Uczulmy także dzieci i młodzież na przestrzeganie tych zasad!Brak respektowania obowiązków wynikających z władzy rodzicielskiej może skutkować pociągnięciem Państwa do odpowiedzialności prawnej.Pozwoli to nam wszystkim uniknąć bądź zminimalizować ryzyko zarażenia.

     • Wiosenna przerwa świąteczna od 9 do 14 kwietnia 2020 r.

     • 02.04.2020
     • Informujemy, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek 9 i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość.

     • Elektroniczne wersje podręczników

     • 02.04.2020
     • Na czas zawieszenia zajęć wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki udostępnili bezpłatnie elektroniczne wersje podręczników. Uczniowie i nauczyciele mogą podbierać ze stron internetowych wydawców nie tylko podręczniki, ale również inne materiały dydaktyczne.

       Bezpłatne podręczniki w wersji elektronicznej

       

      Wydawcy edukacyjni zrzeszeni w Polskiej Izbie Książki zdecydowali o udostępnienia jak największej liczby elektronicznych wersji podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

      To materiały, które umożliwiają realizowanie podstawy programowej oraz rozwijanie kluczowych kompetencji przy kształceniu na odległość. Poza elektroniczną wersją podręczników wydawcy udostępnili również inne materiały i narzędzia dydaktyczne.

      Podręczniki udostępnione przez wydawców:

      • są dopuszczone do użytku szkolnego,
      • umożliwiają realizację edukacji online podczas zawieszenia zajęć w szkołach, 
      • zawierają treści, które w pełni realizują podstawę programową, 
      • nie zawierają treści niedozwolonych i niebezpiecznych. 

      Wszystkie materiały dydaktyczne w wersji elektronicznej można znaleźć na stronach wydawców.

       

      Materiały dydaktyczne

       

      Wydawca

      Link

      Cambridge University Press

      https://www.cambridge.org/elt/blog/

      Gdańskie Wydawnictwo Oświatowe

      http://www.uczezdalnie.gwo.pl/

      Grupa MAC S.A.

      https://www.mac.pl/publikacje

      Klett Polska

      www.dzwonek.pl/Klett

      Macmillan

      https://anglistaonline.macmillan.pl/

      Nowa Era

      https://www.nowaera.pl/naukazdalna

      Oxford University Press       

      www.oup.com/elt/learnathome

      Pearson

      https://www.pearson.pl/jezyk-angielski/domowa-szkola/

      PWN Wydawnictwo Szkolne

      www.akademia.pwn.pl

      Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA        

      https://www.wsip.pl/pomagamy-w-nauce-z-domu/

      Wydawnictwo Pedagogiczne

      OPERON

      https://operon.pl/edukacjazdalna

       

      https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14647,Elektroniczne-wersje-podrecznikow-i-materialow-dydaktycznych-pobierz-bezplatnie-.html

     • Komunikat Mazowieckiej Policji skierowany do rodziców, opiekunów i uczniów

     • 27.03.2020
     • Szanowni Rodzice i Opiekunowie!  

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży apeluje  o wzmożenie nadzoru nad pociechami. W tym trudnym dla wszystkich okresie, szczególnie istotne jest, aby respektować ustanowione zasady, a dzieci i młodzież uczulić na konieczność zaniechania kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikanie miejsc publicznych oraz pozostanie w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia Państwa i Waszych bliskich.    

       

      Drodzy uczniowie!  

      W związku z sytuacją występowania koronawirusa w Polsce, a także mając na uwadze wprowadzenie nowych zasad bezpieczeństwa, w tym ograniczenia w przemieszczaniu się, Mazowiecka Policja w trosce o Wasze bezpieczeństwo apeluje o stosowanie się do zaleceń. Bardzo istotne jest, abyście w tym trudnym dla Wszystkich okresie zaniechali kontaktów bezpośrednich z rówieśnikami, unikali miejsc publicznych oraz pozostali  w domach. Respektowanie zasad przez wszystkich pozwoli uniknąć ryzyka zarażenia, nie tylko Was, ale i Waszych bliskich

     • Kształcenie na odległość – poradnik dla szkół

     • 26.03.2020
     • https://www.kuratorium.waw.pl/pl/informacje/aktualnosci/14623,Ksztalcenie-na-odleglosc-poradnik-dla-szkol.html

      Jak koordynować kształcenie na odległość, co należy do obowiązków dyrektorów i nauczycieli, jak realizować podstawę programową w warunkach domowych, jak zwiększyć efektywność zdalnej nauki, w jaki sposób zaplanować czas dziecka w domu oraz z jakich narzędzi i materiałów korzystać – na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź w poradniku MEN przygotowanym dla nauczycieli, dyrektorów, uczniów i rodziców.

     • Kształcenie na odległość – nowe regulacje prawne

     • 23.03.2020
     • www.epodreczniki.pl

      Ministerstwo Edukacji Narodowej zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. Nowe przepisy będą obowiązywały od 25 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r.

      Bezpłatna platforma z materiałami edukacyjnymi

      Platforma www.epodreczniki.pl to narzędzie informatyczne, na którym są umieszczone bezpłatne materiały edukacyjne. Zachęcamy uczniów, rodziców i nauczycieli do odkrywania znajdujących się tam zasobów i ich szerokiego wykorzystywania.

      Wszystkie treści dostępne są przez przeglądarkę internetową i nie wymagają instalacji ani dodatkowego oprogramowania. Dodatkowo na platformie udostępniony jest moduł do śledzenia postępów w nauce dla zalogowanych użytkowników czyli wszystkich uczniów i nauczycieli, którzy stworzą konto na platformie.

      Dyrektor szkoły lub placówki, który zdecyduje się na korzystanie z platformy może utworzyć na niej konta dla uczniów i nauczycieli. Przepisy pozwalają na przetwarzanie danych uczniów i nauczycieli szkoły lub placówki w celu utworzenia kont. Aby usprawnić korzystanie z platformy dyrektor wykorzysta do tego celu System Informacji Oświatowej.